Teisinė informacija

•  Geriamojo vandens įstatymas

•  HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" 

•  HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“

• Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos respublikoje tvarkos aprašas

•  HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“

 HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“

 HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“

•  HN 109:2016 „Baseinai. įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“

•  LAND 4-99 „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas“

•  Nuotekų tvarkymo reglamentas

•  Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas

•  Ekogeologinių tyrimų reglamentas

•  Dėl pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo

•  Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos / apsaugos reikalavimų patvirtinimo

•  LAND 9-2009 Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai

•  Dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo lietuvos respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo

• LR aplinkos ministras. Įsakymas dėl statybos techninio reglamento str 1.05.01:2017